“Just So You Know”

תקנון והסכם שימוש

הגדרות

המפעילה”       חברת LJE SPIRIT LTD (להלן: “החברה ” ו/או “המפעילה”) המפעילה את שירות SpareEat.
יצירת קשר במספר טלפון 0545388360 או במייל :
contact-us@spareeat.com

השירות”         שירות תיווך בין הצרכן לבין בעלי עסק בתחום המזון,
כגון: בתי מלון, אולמות אירועים, מסעדות, חנויות, דוכני מזון ועוד, הניתן על ידי המפעילה . 

הפלטפורמה”     אתר האינטרנט ו/או האפליקציה ו/או דפי נחיתה ו/או כל אמצעי פרסומי ו/או שיווקי אחר
בו תעשה המפעילה שימוש מעת לעת לשם קידום השירות.

משתמש”        כל אדם או חברה אשר עשו שימוש בפלטפורמה של המפעילה  והעבירו באמצעותה תשלום לעסק
(כהגדרתו בהסכם זה ואשר עמו קשורה המפעילה בהסכם לשיווק מוצריו), בעבור השירות.

בתי עסק”       בתי מלון, אולמות אירועים, מסעדות, חנויות, דוכני מזון ועוד עימם קשורה המפעילה בהסכם לתיווך
מוצרים ללקוחותיה המפעילה  ואשר מוצריהם הוצעו לרכישה באמצעות הפלטפורמה.

תשלום”         תשלום שהתקבל בפועל בחשבון בית העסק מידי המשתמש. הפלטפורמה אינה אחראית
לכל תשלום המבוצע בין המשתמש לאחד מבתי העסק.

מוצרים”        כל מוצרי המזון אשר מוצעים לרכישה על ידי בתי העסק באמצעות הפלטפורמה.

שימוש”         לעניין הסכם זה שימוש בפלטפורמה ייחשב כשימוש כלשהו באתר ו/או בתכנים הכלולים בו באמצעות
כל אמצעי אלקטרוני המאפשר זאת לרבות מחשב או טלפון סלולארי, טאבלט, מחשבי כף יד,
טלוויזיות חכמות וכיוצ”ב.

הקדמה

 1. מטרת תנאי השימוש הינה להסדיר את היחסים בין המפעילה, המפעילה את הפלטפורמה לבין כל אדם ו/או גוף ו/או גורם או מי מטעמם של אלה אשר עושה שימוש ו/או גולש בפלטפורמה.
 1. המפעילה  שומרת לעצמה את הזכות לעדכן תנאי שימוש אלו מעת לעת, לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך במסירת הודעה כלשהי מראש. תוקפו של שינוי תנאי השימוש יחל מרגע פרסומו.
 1. מטרת האפליקציה (להלן: “הפלטפורמה“) היא לתווך בין לקוחות פרטיים ו/או עסקיים לבין בעלי עסק בתחום המזון, כגון: מסעדות, חנויות, דוכני מזון ועוד.
 1. הפלטפורמה תגביר את החשיפה לעודפי המזון ו/או חומרי הגלם אשר נותרים בידי בתי עסק לממכר מזון בסוף כל יום עסקים ותאפשר ללקוחות לרכשם בהנחות משמעותיות (להלן: “הקונספט“).
 1. באמצעות הפלטפורמה יסופק מידע ללקוחות על המוצרים שנותרו למכירה בבתי העסק. בפלטפורמה תוכלו למצוא מגוון של תכנים ומידע לרבות תוכן מילולי, חזותי, קולי, אור-קולי או כל שילוב שלהם וכן עיצובם, עיבודם, עריכתם, הפצתם ודרך הצגתם, לרבות (אך לא רק): חוות דעת, תגובות, כתבות, סקירות, נתונים, ידיעות, קבצים, ניתוחים, תכנים, קישורים, טקסט, תמונות ו/או קול, וכל מידע אחר שיועמד לרשות המשתמשים באתר בכל אמצעי שהוא, הקיים כיום או שיהיה קיים בעתיד, לרבות באמצעות מכשירי הקצה השונים, בנוגע לבתי עסק שונים עימם פועלת המפעילה  לשם קידומו העסקי של הפלטפורמה (להלן: “התכנים”). בכפוף לתנאי השימוש, תוכלו לבצע חיפוש ואיתור של בתי עסק לפי פרמטרים שונים, לגלוש באתרי בית של בתי עסק עימם עובדת הפלטפורמה, לבצע הזמנת מוצרים בכל בית עסק המופיע בפלטפורמה, לפרסם ביקורות, חוות דעת והמלצות על הפלטפורמה ו/או בתי העסק עימם היא עובדת, ולהשתמש בשירותי הפלטפורמה.
 1. חוזה משפטי תקף בעבור אספקתם ​​ורכישתם של המוצרים יהא בלעדית בין המשתמש/ות לבין בית העסק הרלוונטי באמצעות המפעילה אולם המפעילה  לא תישא באחריות כלשהי – ולא תהיה ללקוח כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי המפעילה  במקרה של מחדלים ו/או פעולות שנעשו על-ידי בתי העסק לרבות באשר לאיכות המזון, טריותו, הכמויות הנקובות בהצעתו, המגוון וכיוצ”ב. על אף האמור, המפעילה  תעשה כמיטב יכולתה בכדי לפתור כל מחלוקת, ככל שתהיה בין משתמש לבית עסק.
 1. תנאים והגבלות אלו (להלן: “התנאים“) אשר נקבעו על-ידי המפעילה יחולו על עסקה למכירת מוצרים שבוצעה באמצעות הפלטפורמה.

התחייבויות המפעילה

 1. המפעילה תעשה כל מאמץ סביר על מנת שהפלטפורמה תהיה זמינה ללקוחותיה עשרים וארבע שעות ביממה, עם זאת, המפעילה  לא מתחייבת לעשות כן, ולא תהיה אחראית כלפי המשתמש במידה והפלטפורמה לא תהיה זמינה בכל שעות היממה.

הצהרת המשתמש

 1. בעת ביצוע הזמנה בפלטפורמה, המשתמש מאשר כי הוא יודע שאינו לקוח ו/או צרכן המפעילה , כי הוא עושה שימוש בפלטפורמה למטרת הרכישה מבעל העסק בלבד על כל המשתמע מכך על פי כל דין, כי הינו מעל גיל 18, וכי הינו הבעלים החוקי של כרטיס אשראי או אמצעי תשלום אחר באמצעותו הוא רוכש את המוצרים באמצעות הפלטפורמה.
 1. המשתמש מאשר כי עיין בהסכם זה עיון יסודי, קרא והבין את תוכנו הבנה מלאה ושלמה וכן מאשר ומתחייב כי טרם ביצוע כל רכישה ו/או רכישות עתידיות יעיין שוב בתנאי השימוש העדכניים בפלטפורמה, אשר עשויים להתעדכן מעת לעת, ויאשרם טרם ביצוע ההזמנה.
 1. המשתמש מאשר כי הסכם זה יהא ההסכם המחייב היחיד בינו ובין המפעילה ולא יהא תוקף לכל הסכם אחר ו/או מידע אחר עליו הסתמך המשתמש בעת שימושו בשירות והוא מוותר על כל טענה כנגד המפעילה  ככל והסתמך על מידע הסותר את האמור בהסכם זה. 
 1. על ידי קבלת תנאים אלו, המשתמש מסכים כי המפעילה תשמור את הסכמתו וכן את  כל המידע הרלוונטי אשר נתקבל באמצעות שימושו בפלטפורמה לתקופה של 7 שנים.
 1. עם אישורו את ההסכם השימוש המשתמש מאשר ומסכים לקבל מהמפעילה הודעות דוא”ל והודעות טקסט הקשורות להזמנותיו, ככל אשר נדרש על מנת להבטיח שהמשתמש יקבל את כל ההודעות המהותיות הקשורות לתוכן הזמנותיו
 1. המפעילה שומרת לעצמה את הזכות לשנות ו/או לעדכן את התנאים מעת לעת. הזמנת המשתמש תהיה כפופה לתנאי השימוש החלים בעת ביצוע ההזמנה.
 1. פרטי הקשר של המפעילה :

             כתובת דוא”ל לפניות משתמשים, תלונות, בקשות, הערות והארות באשר לפלטפורמה : contact-us@spareeat.com

 1. מובהר כי מפעילת האפליקציה לא מייצרת, מוכרת, קונה, מאחסנת, מכינה, מעדכנת, מסמנת, אורזת, מוסרת או אחראית על המוצרים. 
 1. המפעילה לא אחראית על מילוי החובות החוזיות של בתי העסק כלפי המשתמש או המוצרים, לרבות ייצור, מכירה, רכישה, אחסון, הכנה, עיבוד, סימון, אספקה, איכות, מרכיבים אלרגנים או טיפול במוצרים, ותהא כפופה לחוק הגנת הצרכן, תשמ”א-1981, אך ורק ככל שבית משפט מוסמך יקבע כי הינו חל עליה, ואולם לכל היותר רק בהיבטים שלא ניתן היה להתנות עליהם באמצעות הסכם זה.

אחריות

 1. המפעילה מצהירה כי הינה עושה כל מאמץ סביר לוודא מול בתי העסק כי המידע באשר למוצרים הנמכרים באמצעות הפלטפורמה הינו מידע אמיתי ונכון, מקיף וכולל, עדכני ואיכותי, אותנטי, זמין ונגיש אולם אין ביכולתה לאמת זאת טרם כל רכישה הנעשית באמצעות הפלטפורמה והמשתמש מצהיר כי הוא יודע ומאשר זאת ולא תהא לו כל טענה כנגד המפעילה  ככל אשר יתברר כי נמסר ללקוח או לחברה מידע שגוי והמשתמש פוטר את המפעילה  מכל אחריות בעניין זה.
 1. המוצרים הנמכרים מבתי העסק יהיו בפורמט “קופסת אוכל” סגורה וזו תהא מורכבת מעודפי מוצרים ו/או מאכלים שונים הנמכרים בעסק על בסיס יום יומי. משכך, מטבע הדברים לרבות היות המוצרים ו/או המאכלים מוצרים פסידים הנתונים לשינויים דינאמיים על בסיס יום יומי ולעיתים שעתי ולכן תיאור המוצרים המצויים בקופסה לא יוכל להיות מדויק וזהה לחלוטין למה שיתקבל בפועל בקופסה והמשתמש מצהיר כי הוא יודע ומאשר זאת ולא תהא לו כל טענה בעניין זה כנגד המפעילה ו/או בית העסק. 
 1. תיאור המוצרים בפלטפורמה יהא נאמן ככל האפשר למקור ולמידע אשר נמסר מבתי העסק אולם תמונות המוצרים לא יחייבו את המפעילה או את בתי העסק בכל מקרה של סתירה ו/או שוני בינן לבין המוצר אשר יימכר בפועל בבית העסק והן מוצבות בפלטפורמה אך ורק למטרת המחשת המוצרים הנמכרים.
 1. ייתכנו מקרים בהם הפלטפורמה לא תהיה מעודכנת ומגוון המוצרים הזמינים לרכישה בפועל לא יופיע במלואו בפלטפורמה. במקרים מעין אלה, המפעילה  לא תהיה אחראית.
 1. בתי העסק יהיו האחראים הבלעדיים למידע אשר סופק על המוצרים ולהבטיח כי הוא מדויק.
 1. המפעילה לא אחראית כלפי המשתמש בדבר כשרות המוצרים באופן כלשהו ויהא עליו לברר עניין הכשרות טרם ביצוע הזמנה.
 1. המפעילה לא אחראית כלפי המשתמש בגין מוצרים אשר יגרמו לאלרגיה או תגובה רפואית אחרת ככל שתהא בשל רכישה ו/או שימוש של המשתמש במוצרים האסורים לו, המשתמש לוקח על עצמו את האחריות לברר טרם ביצוע כל רכישת מזון כי המזון הנרכש הינו מתאים לו מבחינה רפואית ו/או אחרת.
 1. המפעילה אינה אחראית ולא תישא בכל אחריות לכל נזק, אי נוחות, אובדן, עוגמת נפש וכיוצא באלו תוצאות, ישירות או עקיפות, שייגרמו לך, לרכושך או לכל צד שלישי בשל שימוש בתכנים אלו (לרבות על ידי קטינים וכתוצאה מנגיפי מחשב) ו/או בשל הורדה של כל חומר מהאתר או מהאפליקציה (Download) ו/או בשל חדירה בלתי חוקית ושימוש או שיבוש התכנים על ידי צדדים שלישיים.

הזמנת מוצרים

 1. את רשימת בתי העסק עימם פועלת הפלטפורמה ניתן יהיה למצוא בפלטפורמה ואלה הם בתי העסק היחידים שעמם עובדת הפלטפורמה. 
 1. בעת רישומו באפליקציה ומסירת המידע המלא אודותיו בהתאם לדרישות המפעילה. המשתמש מתחייב למסור פרטים מדויקים בעת הרישום הראשוני, לרבות של מספר הטלפון וכתובת הדואר האלקטרוני של המשתמש לצורך שימוש תקין בפלטפורמה ובאפליקציה כתנאי לביצוע הזמנות וככל ותהא טעות שמקורה במידע שגוי או מוטעה שמסר המשתמש, לא תהא לו כל טענה באשר לכך.
 1. איתור בתי עסק לפי מיקום – במידה והמשתמש יאפשר ליישום להשתמש בשירותי המיקום, הפלטפורמה תאתר את מיקומו ותציג בפניו רשימת בתי העסק בקרבתו.
 1. לאחר שהמשתמש בחר בפלטפורמה את בית העסק ואת המוצרים שברצונו לרכוש מבית העסק הוא יאשר את הזמנתו על ידי לחיצה על לחצן ORDER NOW (ובעברית: “הזמן עכשיו”, “רכישה” ו/או “קנה”) או כפתור דומה ומרגע לחיצתו על הכפתור ההזמנה תעבור להליך אישור רכישה ולאחר קבלת האישור, לא ניתן יהיה לבצע ביטול עסקה. המשתמש מאשר בלחיצתו את חיוב כרטיס האשראי שהזין בעת הרשמתו לשירות. כרטיס האשראי שהוזן יהא כרטיס ברירת המחדל לכל עסקה עתידית שיבקש המשתמש לבצע. המפעילה תאפשר החלפת אמצעי חיוב באשראי לכרטיס אחר ע”פ בחירת המשתמש. החלפה תבוצע ע”י המשתמש בעמוד המשתמש באפליקציה לפני ביצוע כל עסקה חדשה באמצעות הכרטיס החדש.
 1. המשתמש מאשר כי טרם לחיצתו על כפתור הרכישה, וידא ואימת כי תוכנה זהה ומתאים לעסקה שברצונו לבצע מול בית העסק. לאור העובדה כי מדובר במוצרים פסידים, ככל ובוצע אישור סופי של הזמנה וחיוב באשראי, לא תשמע כל טענה מצד המשתמש בדבר זכותו לביטול עסקה בשל טעות ולא ניתן יהיה לתקנה אלא אם הטעות מקורה בפלטפורמה ו/או במנגנון החיוב.
 1. המוצרים המוצעים לרכישה בפלטפורמה מהווים הצעה לרכישה בלבד עבור המשתמש ויהיו מחייבים את בתי העסק לצורך ההזמנה באמצעות הפלטפורמה בלבד.
 1. לאחר לחיצת המשתמש על כפתור ביצוע הזמנה, המפעילה תשלח את ההזמנה לבית העסק הרלוונטי הנבחר. בד בבד תשלח המפעילה לכתובת הדואר האלקטרוני של המשתמש כפי שהוזן ע”י המשתמש במעמד ההרשמה לשירות, “אישור קליטת הזמנה” כמשמעו בסעיף 29 להלן . המפעילה תהא רשאית לתת למשתמש אישור קליטת הזמנה באמצעות כל חיווי אחר ו/או נוסף בפלטפורמה ע”פ בחירתה. לחיצה על הכפתור לא יהווה אישור כי ההזמנה בוצעה. לאחר אישורה תופענה באפליקציה כל ההזמנות של המשתמש במתחםMY ORDERS  (“ההזמנות שלי”).
 1. ללא אישור קליטת הזמנה, לא יהא חיוב של המשתמש.

אישור הזמנה וחשבונית

 1. לאחר ביצוע ההזמנה, המשתמש יקבל אישור הזמנה בדוא”ל ו/או באמצעות חיווי אחר בפלטפורמה אשר יכלול מידע בנוגע להזמנה שביצע המשתמש, את שמו, כתובתו, פרטי התשלום, המוצרים שהוזמנו, כמותם, המחיר, תנאי התשלום, זמן ומקום האיסוף, ומספר הזמנה למעקב. 
 1. משמעות אישור ההזמנה הינו כי ההזמנה התקבלה על ידי בית העסק אולם בכל מקרה תהא כפופה למדיניות ביטול העסקה כאמור בהסכם זה.
 1. לאחר ביצוע תשלום או חיוב אמצעי התשלום יקבל המשתמש חשבונית מס / קבלה בדבר התשלום שהועבר לבית העסק . ככל ומסיבה כלשהי לא ניתן יהיה לבצע תשלום או לא תקבל חשבונית מס /קבלה מהמפעילה ו/או מבית העסק, המפעילה תסייע בידי המשתמש ככל שניתן.

מחיר

 1. מחיר העסקה יצוין בפלטפורמה במטבע של המדינה שבה ממוקם בית העסק. באישור ביצוע ההזמנה יצוין המחיר כולל המע”מ החל בעסקה ללא הפרדה. בחשבונית המס יצוין בנפרד המע”מ הנגבה בעסקה וכן כל מס אחר החל כדין על העסקה ככל שחל ו/או יחול ו/או יוטל על עסקאות מן הסוג האמור.

תשלום

 1. המשתמש יהא רשאי לשלם במספר סוגי כרטיסי חיוב וכרטיסי אשראי וכן בשיטות תשלום אחרות אשר תהיינה זמינות בפלטפורמה.
 1. בעת תשלום עבור ההזמנה באמצעות כרטיס אשראי או בכרטיס חיוב אחר או בשיטת תשלום מאובטחת אחרת המקובלת בשוק.
 1. על המשתמש יהיה להזין את מספר הכרטיס שלו, את תאריך תפוגתו ואת קוד האבטחה בגב הכרטיס וכן כל פרט נדרש נוסף ככל שיידרש ע”י המפעילה ו/או בתי העסק ו/או חברות האשראי לפני ההקשר והעניין.
 1. עם הקלדת פרטי אמצעי החיוב המשתמש מאשר למפעילה לשמור את פרטי כרטיס האשראי לרכישות עתידיות וכרטיס האשראי שנשמר יהא כרטיס ברירת המחדל לכל רכישה עתידית. פרטי אמצעי החיוב יישמרו אצל המפעילה בצורה זהירה וטובה ע”פ כל דין. המפעילה תאפשר החלפת אמצעי חיוב באשראי לכרטיס אחר ע”פ בחירת המשתמש. החלפה תבוצע ע”י המשתמש בעמוד המשתמש באפליקציה לפני ביצוע כל עסקה חדשה באמצעות הכרטיס החדש. 
 1. על המשתמש החובה לעשות שימוש הולם בפלטפורמה עפ”י תנאי החוזה ובהתאם לחוק החל (לרבות תקנות איסור הלבנת הון), וככל שיפעל אחרת, לא יוכל להשתמש בפלטפורמת המפעילה והמפעילה  תהא רשאית למסור כל מידע רלוונטי לכל גורם אכיפת חוק שידרוש זאת ממנה באופן חוקי על פי כל דין.
 1. בעת ביצוע ההזמנה, הסכום שנקבע למוצרים (להלן: “מחיר הרכישה“) ישמר בחשבון המשתמש בהתאם לשיטת התשלום שנבחרה, המפעילה רשאית לתקן או לשנות את נוהל התשלום עבור לקוחותיה, כפי שתמצא לנכון.
 1. הפלטפורמה משתמשת בשירותי תשלום וסליקה מאובטחים (להלן: ” צג ג’ “) הפועלים בהתאם לסטנדרט האבטחה המקובל וכל דין. התשלום באמצעות כרטיס אשראי או בכרטיס חיוב בפלטפורמה הינו בטוח, לאחר שעבר הליך אישור על ידי מנפיק הכרטיס, וכל התשלומים מתבצעים באמצעות חיבור אינטרנט מוצפן. קבלת המוצר מבית העסק כפופה להעברת תשלום אשר יועבר באמצעות מערכות צד ג’.
 1. במידה וכרטיס האשראי או שיטת התשלום של המשתמש נדחים בעת תשלום ההזמנה, על המשתמש לעקוב אחר ההנחיות בפלטפורמה ולוודא כי כל התיבות למילוי מלאות וכי כל הנתונים שהוזנו נכונים.
 1. במקרים מסוימים, ייתכן שהמפעילה תקבל קוד שגיאה כאשר כרטיס האשראי או שיטת התשלום של המשתמש נדחים, קוד השגיאה מאפשר לזהות את סיבת הדחייה.  על מנת לתת למשתמש הזדמנות לתקן את השגיאה, המפעילה  עשויה ליידע את המשתמש באמצעות הפלטפורמה אודות הסיבה לדחיית כרטיס האשראי או אמצעי התשלום הנדחה.
 1. אם המשתמש תיקן את השגיאה וכרטיס האשראי עדיין נדחה, המפעילה ממליצה למשתמש ליצור קשר עם הבנק שלו או עם חברת האשראי עמו המשתמש מבקש לבצע תשלום בעבור העסקה.
 1. לאחר שהמשתמש ביצע הזמנה אשר שולמה באמצעות כרטיס אשראי או אמצעי תשלום אחר והעסקה אושרה, המשתמש יחויב במלוא הסכום. ככל וההזמנה תדחה או תבוטל ו/או לא תסופק לאחר מכן על ידי בית העסק, מכל סיבה שהיא, הכספים עבור ההזמנה לא יועברו ו/או ישולמו לבית העסק, והעסקה לא תחוייב. ככל שהעסקה תחוייב ולא ניתן יהיה לבטלה ללא חיוב, כי אז בית העסק ו/או הגוף המחייב ו/או סולק ישיבו ללקוח את הסכום ששילם בחזרה לחשבונו בהתאם להוראה שתינתן להם ע”י החברה הסולקת או בית העסק לפי ההקשר והעניין. תהליך זה עשוי להימשך עד 14 ימי עסקים (או יותר, בהתאם לתנאי הגוף המחייב), אולם מובהר כי למפעילה אין יכולת ו/או סמכות ו/או אחריות מכל מין וסוג שהוא לפנות לגוף המחייב את המשתמש בנוגע לתקלות תשלום ספציפיות, ועל המשתמש לעשות זאת בעצמו. המשתמש מאשר בביצוע כל עסקה באמצעות האפליקציה כי כל האחריות בעניין זה תהא על המשתמש אל מול הגוף המחייב ו/או החברה הסולקת (משולם) ואל מול בית העסק ולא תהא לו כל טענה כנגד המפעילה בקשר לכל חיוב שיחויב.
 1. על ידי קבלת תנאים אלו, המשתמש מאשר ומסכים כי המפעילה לא אחראית ולא תישא באחריות כלפי המשתמש ביחס לאמור לעיל.

איסוף

 1. המוצרים שהוזמנו על ידי המשתמש בכתובת האיסוף כפי שנמסרה לו ובזמן שנקבע לו. פרטי החנות ופרטי האיסוף לרבות שעות האיסוף יופיעו בפלטפורמה ובאישור ההזמנה. ככל והמשתמש יגיע לכתובת האיסוף לפני המועד, ייתכן והמשתמש ייאלץ להמתין עד לשעת האיסוף שתואם.
 1. ככל והמשתמש יאחר להגיע בשעות האיסוף כפ שנקבעו בפלטפורמה או באישור ההזמנה, מכל סיבה שהיא, הרי הוא מסתכן בכך שהמוצרים לא יישמרו עבורו בשל היותם פסידים ו/או ייתכן שבית העסק יהיה סגור בשל חריגה משעות הפעילות בו. בכל איחור ממסגרת הזמנים הנקובה, לא תהא לבית העסק כל אחריות כלפי המשתמש ולא תהיה למשתמש כל טענה באשר לכך ולא תתקבל כל בקשה ו/או דרישה להחזר כספי מכל מין וסוג שהוא בשל כך בשים לב כי מדובר במוצרים פסידים שלא ניתן לשמרם מעבר לשעות הפעילות כפי שנקבעו על ידי בית העסק. 
 1. המשתמש וכל הנלווה אליו במועד האיסוף מתחייב/ים לנהוג בכבוד כלפי באי בתי העסק, אורחיו ו/או צוות עובדי בתי העסק, כל התנהגות לא מקובלת עלולה לגרום למשתמש להיות מורחק מן הפלטפורמה ומבית העסק ללא המוצרים שהוזמנו וללא יכולת לקבלם.
 1. בעת האיסוף, על המשתמש להציג את אישור הזמנתו לעובדי בית העסק באמצעות הטלפון הסלולארי באמצעותו בוצעה ההזמנה. בכפוף לכך ימסרו לו המוצר/ים. במעמד האיסוף יידרש המשתמש או נציג בית העסק לאשר באפליקציה את אישור האיסוף. אישור של המשתמש יהא אך ורק באמצעות הטלפון הסלולארי באמצעותו בוצעה ההזמנה. אישור כאמור יישמר במערכות המפעילה ויהווה ראיה טובה כי המסירה בוצעה לשביעות רצון המשתמש.
 1. באחריות המשתמש לוודא שאישור הזמנה בפלטפורמה יהיה ברשותו בעת האיסוף באמצעות הטלפון הסלולארי באמצעותו בוצעה ההזמנה כתנאי לאיסוף.
 1. בעת המסירה, המשתמש נדרש לוודא שהמוצרים, כמותם ואיכותם תואמים את הזמנתו. אי ביצוע בדיקה כאמור על ידי המשתמש תמנע ממנו מלהעלות כל טענה בעניין זה.
 1. המוצרים המסופקים הם לצורך איסוף עצמי בלבד. המשתמש לא יהא רשאי לשבת בבית העסק או בסמוך לו ולאכול את המוצרים או המאכלים.
 1. המפעילה לא תהיה אחראית לכל כשל או אי ציות לשירותיה, אם כשל זה נגרם בנסיבות שאינן בשליטת המפעילה . נסיבות אלה כוללות, בין היתר, שיבושים או מניעות בהפעלת הפלטפורמה ו/או בבית העסק כתוצאה מחקיקה, פעולות מלחמה, טרור, שביתות, אירועים חריגים שלא ניתן היה לצפות מראש, תאונות, חסימות פיזיות ואסונות טבע.

זכות לביטול

 1. לאחר ביצועת הזמנה, ניתן לבקש ביטול עד שעתיים לפני תחילת האיסוף דרך פנית ״צור קשר״ באפליקציה. במצב כזה ההזמנה תבוטל וחשבונית זיכוי תישלח במייל.החזר כספי יכול לקחת עד 10 ימי עסקים להופיע בחשבון.
  מאחר והמוצרים פסידים, אין יכולת לבצע ביטול פחות משעתיים לפני תחילת האיסוף.במקרה כזה, או במקרה של אי הגעה לאיסוף עד סוף שעת האיסוף כמו שמצויין בהזמנה, אין יכולת ביטול או איסוף של סל במועד אחר. לפי כך, לא יבוצע החזר כספי.
 1. בית העסק רשאי לבטל את ההזמנה לכל המאוחר עד שלוש שעות לפני מועד האיסוף, וזאת במקרה שהסתיים בחנות המזון העודף ו/או לא ניתן לספקו בשל נסיבות אחרות. על אף האמור, ייתכנו מקרים חריגים ונדירים שבהם בית העסק ייאלץ לבטל הזמנות במועד קצר יותר מ-3 השעות שנקבעו לעיל. מובהר כי המפעילה תפעל כל שביכולתה אל מול בתי העסק כי מקרים אלה יהיו חריגים ונדירים, אולם ככל ויהא ביטול כאמור, למשתמש לא תהא כל טענה באשר לכך כנגד המפעילה או בית העסק. במקרים כאמור, המשתמש יקבל הודעת ביטול מהמפעילה או מהפלטפורמה באמצעות דואר אלקטרוני ו/או באמצעות הודעה באפליקציה לפרטי הקשר המעודכנים שהשאיר. המשתמש לא יחויב על ידי בית העסק וככל וחויב, יהא זכאי להשבה ישירות מבית העסק אשר יהא האחראי הבלעדי לעניין זה.

זכות התלונה

 1. רכישת המוצרים מבתי העסק מוגנת על ידי חוק הגנת הצרכן, תשמ”א-1981 אולם יחסי צרכן – בית עסק יחולו ישירות בין בתי העסק למשתמש והמפעילה לא תוחזק כאחראית בגין כל הפרת חוק שנבעה מהיחסים שבין בתי העסק למשתמש.
 1. במקרה של תלונה, המשתמש ייצור קשר עם בית עסק על ידי שליחת הודעת דוא”ל בה יהיה עליו לפרט את הזמנתו ואת פרטי התלונה. המשתמש יהא רשאי לכתב את המפעילה בדבר תלונתו. לאחר קבלת התלונה אצל המפעילה, המפעילה תעדכן את בית העסק אולם המשתמש יקבל תשובה מבית העסק בדבר הטיפול בפנייתו. מבלי לגרוע מכלליות האמור, המפעילה תעשה כל מאמץ סביר בכדי שהמשתמש יקבל פתרון ראוי לתלונתו ככל האפשר.
 1. במידה והמשתמש לא יהא מרוצה מתשובת בית העסק, יהא רשאי לפנות לכל גורם שהוא כדי למצות זכויותיו מול בית עסק.
 1. המפעילה מתחייבת להסיר מהפלטפורמה כל בית עסק שכנגדו יימצאו מספר בלתי סביר של תלונות שנמצאו מוצדקות ע”פ שיקול דעתם של מנהלי הפלטפורמה.

התנהגות המשתמש

 1. במידה והמשתמש יפעל ו/או יתנהג באופן שיפר את הוראות הסכם שימוש זה, כולו או חלקו, לרבות ככל שיפעל ו/או ינהג בצורה מעליבה כלפי עובדי בתי עסק ו/או שותפים עסקיים אחרים של המפעילה ו/או לקוחותיהם, דבר זה יחשב כהפרה של כללי ההתנהגות של בית העסק ו/או המפעילה  והמפעילה  תהא רשאית, על כל הפרה כפי שצוין לעיל, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לאסור או להשעות את המשתמש מהפלטפורמה ומהשירותים.

קניין רוחני

 1. המשתמש יהא רשאי להשתמש בפלטפורמה ו/או במידע הציבורי המופיע בה אך ורק לשימוש האישי, הפרטי והלא מסחרי על בסיס זה:
 1. המשתמש לא ישתמש לרעה בפלטפורמה ו/או בכל מידע המצוי בה אשר יהווה לכל דבר ועניין כקניינה הרוחני ומבלי לגרוע מכלליות האמור לרבות באמצעות העתקת מידע, הפצתו באמצעות אחר, שכפול, העתקה, התחקות, אחזור וחיפוש מידע, הפצת דואר זבל, תמונות, סימני מסחר, סמלילים, גניבת עין, מסמכים משפטיים, הנדסה לאחור של אתר האינטרנט ו/או האפליקציה, המבנה הטכני שלהם (הקוד), המבנה העסקי לרבות פרטי לקוחות, מודלי חיוב, פריצה, דייג מידע בלתי חוקי, אי שמירת מידע מוגן, גניבה, הונאת משתמשים אחרים, פגיעה כלשהי במידע אודות משתמשים אחרים ו/או במידע שמסרו לחברה.
 1. אלא אם צוין אחרת, זכויות היוצרים וזכויות הקניין רוחני אחרות בפלטפורמה ובחומר המתפרסם בה (לרבות, צילומים ותמונות גרפיות), נמצאות בבעלות המפעילה . יצירות אלה מוגנות על ידי חוק זכויות יוצרים וכל שימוש בהן בפלטפורמה אחרת אסור בהחלט.
 1. המשתמש לא רשאי לשנות את הקבצים הדיגיטליים ו/או הקבצים המודפסים באמצעות הפלטפורמה וכמו כן, המשתמש לא רשאי לעשות שימוש בגרפיקה, וידאו או שמע אחרים ו/או בכל טקסט שפורסם בפלטפורמה.
 1. מלוא זכויות היוצרים והזכויות המוסריות בתכנים אשר מועלים על ידי המפעילה בפלטפורמה הינם רכושה הבלעדי של המפעילה  והמשתמש מתחייב שלא לפגוע בהם באמצעותו ו/או באמצעות צד ג’ לרבות בזכויות המפעילה  על פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ”א-1981 ו/או חוק זכויות יוצרים התשס”ח-2007 ו/או חוק איסור לשון הרע התשכ”ה- 1965 ו/או כל חוק אחר.
 1. על אף כל האמור, המשתמש יהא רשאי להשתמש בכל אחד מהחומרים בפלטפורמה או בפלטפורמה עצמה למטרות מסחריות אך ורק אם קיבל הרשאה בכתב מהמפעילה לעשות כן.
 1. אין להשתמש בפלטפורמה ולא ניתן לשכפל ו/או לאחסן כל פלטפורמה בפלטפורמה אחרת ללא אישור מראש ובכתב של המפעילה .
 1. שיפוי – המשתמש מתחייב לשפות את המפעילה , עובדיה, מנהליה, בעלי מניותיה או מי מטעמם בגין כל תביעה, דרישה, נזק, הפסד, אובדן רווח, תשלום או כל הוצאה שייגרמו להם – ובכלל זה שכר טרחת עורך דין (סביר) והוצאות משפט – עקב הפרת תנאי שימוש אלה ו/או הפרת החוק על ידו ו/או תביעה ו/או דרישת צד שלישי כלשהו כתוצאה מתכנים שמסר לפרסום באתר ו/או כתוצאה מקישורים שביצע לאתר ו/או כל הפרה של תנאי מתנאי שימוש של האתר.
 1. תנאי שימוש אלה מוסדרים לפי חוקי מדינת ישראל בלבד.
 2. הנך מסכים בזה כי בכל מחלוקת הנובעת משימוש בפלטפורמה תחול סמכות השיפוט הבלעדית של בתי המשפט במחוז תל- אביב, ושם יהיה מקום השיפוט הייחודי.
 1. אין לתת תוקף לכללי ברירת הדין וסמכותו של כל בית משפט זר (לרבות כל בית דין או טריבונל זרים אחרים), כמו גם תחולתו של כל דין זר נשללת בזאת במפורש.
 1. השימוש בלשון זכר הינו לצורך הנוחות בלבד ותנאים אלו יחולו על כל משתמשי האתר.